Edifici Via Laietana

Promotor: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

Superfície: 6.490 m2

Localització: c/ Via Laietana 2, Barcelona

Pressupost: 8.118.000 € PAC (IVA inclòs)

Data: Febrer 2013

1r Premi Concurs Obert. Rehabilitació i Adequació de l’Edifici Via Laietana 2 per al Comissionat d’Universitats i revolta.

El projecte contempla l’adequació i rehabilitació de l’edifici existent. La proposta pretén encaixar el programa funcional proporcionat pel Comissionat d’Universitats i revolta i reformar l’edifici.

Es pretén millorar i actualitzar les condicions d’habitabilitat de l’edifici, introduint els canvis necessaris per a adaptar-lo a les exigències de la normativa actual, tot mantenint les seves característiques edificatòries.

En aquest context, l’encaix del programa funcional es realitza sense alterar la volumetria de l’edifici, ni les seves façanes, ni la disposició dels seus elements vertebradors i recuperant elements ornamentals singulars.

Els sistemes plantejats per a les seves instal·lacions, materials de construcció, manteniment i eficiència energètica es proposen des de la perspectiva de màxima sostenibilitat.

Es proposa baixar el pati interior d’illa existent fins a la planta soterrani, creant noves obertures a aquest i proporcionant més llum a nivell de cada planta, i adequar el pati-atri central que vertebra l’edifici fins a coberta per a convertir-lo en un espai temperat, tot recuperant una tradició mediterrània en aquesta mena d’espais intermedis o de transició.

Aquestes dues actuacions, combinades entre si, proporcionen als espais la possibilitat de crear ventilacions creuades naturals fins als exutoris de coberta per a aclimatar l’edifici i reduir les pèrdues i guanys energètics amb el consegüent estalvi energètic.